EEO Sa

ЕЕО ГРУП е частна консултантска фирма, която предоставя консултантски услуги, провежда проучвания, разработва нови технологични приложения и предоставя услуги в областта на човешките ресурси, с повече от двадесет години присъствие в Гърция и чужбина.
EEO GROUP има за цел да предостави специфични експертни знания за покриване на нуждите в управлението на средствата от ЕС в публичния и частния сектор при планирането, управлението и оценката на програми за развитие на национално и европейско равнище.
EEO GROUP разполага със сертификат за качество EN ISO 9001: 2008 за планиране и предоставяне на проучвания и консултантски услуги (EUROCERT).

Съвременната технологична инфраструктура и изключителния подбор на персонала на компанията осигуряват висококачествени консултантски услуги за управление на качеството. Стратегията за развитие на EEO GROUP, която е поставила компанията сред лидерите на пазара на консултации по мениджмънт в Гърция, се основава на следното:

 • Перфектно познаване на потребностите и особеностите както на публичния, така и на частния сектор
 • Висок опит в областите, в които фирмата работи
 • Високо ниво на човешки ресурси и съвременна инфраструктура
 • Високо качество на предоставяните услуги.

Компанията предлага широка гама от интегрирани консултантски услуги за публичния и частния сектор в следните области:

 1. Общо образование, професионално образование и обучение, включително анализ на политиката, реформа в образованието, реформа на ПОО и финансиране на стратегическото планиране, учене през целия живот, изграждане на институции
 2. Развитие на човешките ресурси чрез подходящи образователни програми, основани на проучвания, идентифициращи образователните потребности
 3. Управление на средствата, финансово отчитане, възлагане на обществени поръчки, както и опит и капацитет за мониторинг и докладване
 4. Пазарите на труда и насърчаването на заетостта: насърчаване на заетостта, въпроси, свързани с равенството между половете, управление на многообразието, младежи на пазара на труда, активни мерки за заетост, ТП на ПЕС.
 5. Реформа на публичната администрация: обучение, функционални прегледи, усъвършенстване на административните процедури, стратегическо планиране в публичния сектор, електронно управление.
 6. Социално-икономическо развитие: планиране на местното и регионалното развитие, програми за агротуризъм, развитие на МСП, конкурентоспособност и предприемачество, анализ на политиките
 7. Управление и оценка на програмите на ЕС (ЕФРР, ЕСФ, EuropeAid, Инициативи на ЕС и др.).
 8. Подкрепа при въвеждането и използването на нови технологии и информационни системи, по-специално в образователния сектор.

9. Разработване на образователен софтуер и мултимедийни приложения.