Ημέρα: 2 Φεβρουαρίου 2018

SHARING EUROPE

Η κοινή χρήση της Ευρώπης είναι μια τοπική Ένωση που δημιουργήθηκε από μια ομάδα επικοινωνιακών και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τον ευρωπαϊκό τομέα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συμμετέχει σε δραστηριότητες για νέους και ενήλικες, όπως πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Continue reading «SHARING EUROPE»

Ομάδα Στόχου

Ομάδα Στόχου

Τμήματα marketing, κοινό-στόχος, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM) και ιδέες για οικοδόμηση ομάδας.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενδιαφερόμενα μέρη και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εργαζόμενοι, εργοδότες και στελέχη, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια και περιφερειακά και εθνικά θεματικά δίκτυα

Στόχοι

Στόχοι

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στις κορυφαίες ΜΜE για να διερευνηθούν οι δομές να ανταλλάξουν πρακτικές, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ΜΜE του προγράμματος SURVIVOR στις χώρες-εταίρους που πλήττονται από την κρίση (PT, PL, IT, GR, ES, BG) και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης ως χάρτη πορείας προς την επιτυχία.

Θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ως ένα ισχυρό εργαλείο για περαιτέρω ανάπτυξη, σύνδεση στελεχών μεταξύ ΜΜΕ, ανταλλαγή πρακτικών και ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκμάθησης που θα συνδέει τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ (οι οποίες θα προκύψουν από την βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου) από την άποψη των εσωτερικών δυνατοτήτων με την προσφερόμενη κατάρτιση, κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των πόρων (ανθρώπους / χρόνος) και να συνδέει τη μάθηση με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Δεκέμβριος 2017 και Φεβρουάριος 2018
Εναρκτήρια συνάντηση  για την επίσημη έναρξη του έργου και ανταλλαγή εμπειριών με θέμα «Οι ΜΜΕ στην Ιταλία; μέθοδοι διαχείρισης και εφαρμογής, μάθηση από τις καλύτερες» Ιταλία, GoDesk.

Μαρτίος και Απριλίος 2018
Ανταλλαγή εμπειριών με θέμα «Οι ΜΜΕ στην Πολωνία; Ηγετικές ΜΜΕ στην πράξη, προβλήματα και λύσεις» και επίσκεψη σε επαγγελματίες καλών πρακτικών στην Πολωνική Περιφέρεια, Πολωνία, Euro-idea. Continue reading «Δραστηριότητες»

Πλαίσιο

Πλαίσιο

Καθώς ο κόσμος αλλάζει, η ΕΕ πρέπει να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, ώστε τα κράτη μέλη να επιτύχουν την απασχολησιμότητα, τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜε που παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και συνεισφέρουν σε περισσότερο από το μισό της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ, ο κρίσιμος ρόλος των ΜΜε για την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» γίνεται πιο εμφανής.

Παρά τη στρατηγική αυτή και τις σκληρές προσπάθειες της Ευρώπης να ανακάμψει από μια σοβαρή οικονομική κρίση, τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλά, ειδικά για τις χώρες όπως η Ελλάδα 26,5%, η Ισπανία 24,5% και η Πορτογαλία 14,1%.

Στη Βουλγαρία πραγματοποιείται αναδιάρθρωση σε ΜΜΕ που παρέχει απεριόριστο πεδίο δραστηριότητας λόγω της νομισματικής και γεωγραφικής θέσης. Continue reading «Πλαίσιο»