Tag: Survive

Четвърта транснационална среща в Аркос де Валдевес, октомври 2018 година

На 18 и 19 октомври 2018 година, в Аркос де Валдевез, Португалия, се проведе четвъртата транснационална среща по проект „ОЦЕЛЯВАНЕ- Оцеляване по време на бурята: Идентифициране и използване на силните страни на бизнеса за неговото оцеляване“ – включена в програмата Еразмус+ КА2 Стратегически партньорства за професионално образование и обучение – Обмяна на практики – Проект № 2017-1-IT01- KA202-006081, организирана от португалската фирма Епралима-професионално училище на Алто Лима. Continue reading “Четвърта транснационална среща в Аркос де Валдевес, октомври 2018 година”

Fourth Transnational Meeting, in Arcos de Valdevez, October 2018

On October 18 and 19, 2018, in Arcos de Valdevez, Portugal, the fourth transnational meeting of the project was held “SURVIVE – Surviving The Storm: Identifying & Linking Internal Capabilities with Business Continuity” – inserted in the program Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training – Exchanges of Practices – project number 2017-1-IT01-KA202-006081, organized by the portuguese company Epralima-Escola Profissional do Alto Lima. Continue reading “Fourth Transnational Meeting, in Arcos de Valdevez, October 2018”